„Spielfabrik- Fabryka gier” I Wojewódzki Konkurs Artystyczno-Językowy – Język Niemiecki

sponsorzy

I. Wstęp 

 1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu: „Spielfabrik – Fabryka gier” Konkurs Artystyczno- Językowy- Język Niemiecki  zwanego dalej Konkursem jest Społeczna Szkoła Podstawowa „OMEGA” im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach.

II. Cele Konkursu:

 1. Motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego, rozbudzenie ich ciekawości poznawczej.
 2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych dzieci i młodzieży.
 3. Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy o krajach DACHL.
 4. Wyróżnienie i nagrodzenie najciekawszych gier planszowych/karcianych promujących i wspierających naukę języka niemieckiego.
 5. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości, kreatywności, uzdolnień plastycznych.
 6. Rozwijanie kompetencji informatycznych.
 7. Rozwijanie w uczniach umiejętności  uczenia się – organizowania własnego procesu uczenia się, oceniania swojej pracy oraz w razie potrzeby szukania rady, informacji i wsparcia.
 8. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
 9. Rozwijanie kompetencji społecznych – zdolności do konstruktywnego porozumiewania się, negocjowania, radzenia sobie z frustracją i stresem.

III. Regulamin konkursu 

 1. Konkurs organizuje i przeprowadza Społeczna Szkoła Podstawowa „OMEGA” im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach. Koordynatorem i pomysłodawcą konkursu jest p. M. Tomaszewska (nauczyciel języka niemieckiego, trener programu Odyseja Umysłu).
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie szkoły przesyłają do 15.03.2020 r. drogą elektroniczną na adres: spielfabrik1@o2.pl tytułując wiadomość: I Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego: „Spielfabrik”- zgłoszenie. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Uczestnicy konkursu wypełniają  i przesyłają do Organizatora także:

2.2.  Zgodę na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2);

2.3 Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora Konkursu (załącznik nr 3).

2.4 Formularz dotyczący zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika (załącznik nr 4)

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Załączniki 2,3 oraz 4 są wysyłane razem z pracą konkursową na adres:

Społeczna Szkoła Podstawowa „OMEGA”

ul. Gliwicka 276

40-862 Katowice

z dopiskiem: „Spielfabrik”

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Konkurs jest organizowany w dwóch etapach:
  • I etap (szkolny) organizowany jest w szkołach uczestników, które kwalifikują prace do drugiego etapu konkursu (korzystając z kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie) oraz przesyłają zgłoszenie udziału oraz prace konkursowe trzech najwyżej ocenionych uczestników/ zespołów uczestników z danej szkoły.
  • II etap (wojewódzki) organizowany przez Organizatora, polega na wyłonieniu sześciu najlepszych spośród zgłoszonych gier.
 3. Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego na dwóch poziomach, w których uczestnicy będą oceniani:
  • klasy 4 – 6 SP
  • klasy 7- 8 SP
  • Uczestnicy mogą przystąpić do Konkursu indywidualnie lub w maksymalnie 3- osobowych zespołach roboczych.
  • Każda szkoła może zgłosić 3 uczestników/ 3 zespoły, które uzyskały największą  ilość punktów. Za zgłoszenie oraz wysłanie pracy konkursowej odpowiedzialny jest nauczyciel- opiekun, który wspiera uczniów w realizacji projektu. Termin nadsyłania prac konkursowych – 15.05.2020 (decyduje data dostarczenia pracy do Organizatora na adres: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach, ul. Gliwicka 276, 40- 862 Katowice). Na kopercie umieszczamy napis: „Spielfabrik” – praca konkursowa).
 4. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i wykonaniu gry planszowej/karcianej do nauki języka niemieckiego/do nabywania wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Może prezentować i ćwiczyć dowolnie wybrany przez uczestników fragment wiedzy językowej/ kulturowej np.: zagadnienie gramatyczne, realioznawcze, idiomy, przysłowia, zwroty i wyrażenia, słówka- organizator liczy na inwencję i pomysłowość uczestników, opartą o podstawę programową przedmiotu język obcy nowożytny- II etap edukacyjny. Każda gra, musi być produkcją samodzielnie wykonaną i zamkniętą (karta, plansza, pionki, opakowanie itd.). Na pudełku musi znajdować się nazwa gry oraz krótki opis zakresu tematycznego gry, także imiona i nazwiska autorów oraz informacja o kategorii wiekowej uczestników (kl. 4- 6 SP/ kl. 7- 8 SP).   W pudełku należy umieścić instrukcję do gry w języku polskim/i/ lub w języku niemieckim. Instrukcja musi zawierać:
  • autor/autorzy gry;
  • ilustrator/grafik;
  • liczba graczy;
  • wiek graczy;
  • orientacyjny czas rozgrywki;
  •  reguły gry (do 1000 znaków);
 1. Gry mogą wykorzystywać elementy gier znanych uczestnikom i być dostosowane/ przekształcone na gry spełniające kryteria pkt. 5. Gry zgłaszane do Konkursu mogą mieć dowolny format, wielkość umożliwiającą transport/ wysyłkę. Technika wykonania jest dowolna, dopuszcza się także wydruki jeżeli nie naruszają one praw autorskich osób trzecich.
 2. W momencie otrzymania gry organizator nabywa licencję do korzystania z pracy- jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika oraz jego prawnego opiekuna oraz nauczyciela- opiekuna na jej wykorzystanie w materiałach dotyczących Konkursu, w tym na stronie www organizatora Konkursu oraz innych oficjalnych kanałach informacyjnych Organizatora, także podczas Festiwalu Gier. Przesyłając grę do organizatora można zawnioskować o jej zwrot (należy w paczce do organizatora zawierającej grę dołączyć wniosek o zwrot gry- załącznik nr 5) pod warunkiem osobistego odbioru gry z siedziby organizatora we wskazanym przez niego terminie lub podczas Festiwalu Gier (po jego zakończeniu). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim gry zostały do niego dostarczone przez pocztę/ kuriera itd.
 3. Gry zgłaszane do Konkursu mogą mieć dowolny format, wielkość umożliwiającą transport/ wysyłkę. Technika wykonania jest dowolna, dopuszcza się także wydruki jeżeli nie naruszają one praw autorskich osób trzecich.
 4. Kryteria oceny gier:
  • kreatywność i pomysłowość
  • poprawność językowa
  • poprawność wykonania instrukcji, klarowność i precyzja reguł gry
  • ogólny wyraz artystyczny oraz jakość wykonania gry, trwałość
  • wkład pracy własnej

W każdej z wyszczególnionych kategorii członkowie komisji przyznają od 1 do 5 pkt. – w sumie – 25 pkt. Każda praca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 1. Gry będzie oceniała komisja złożona z:
  • nauczyciela – koordynatora Konkursu
  • przedstawiciela Instytutu Goethego
  • nauczyciela plastyki SSP „OMEGA”
  • prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół zawierający nazwiska laureatów i osób wyróżnionych, tytuły prac, nazwiska opiekunów.

 1. Po zsumowaniu punktów komisja przyznaje następujące miejsca i tytuły uczestnikom Konkursu (w sytuacji tej samej ilości punktów dla dwóch lub kilku gier przyznaje się miejsca ex equo):
 • Najlepsza Gra 2020 – miejsce pierwsze, drugie i trzecie oraz tytuł laureata Konkursu „Spielfabrik” I Wojewódzki Konkurs Artystyczno- Językowy – Język Niemiecki
 • Wyróżnienia w kategoriach:
 1. Gra – najlepsza oprawa plastyczna oraz tytuł finalisty Konkursu: „Spielfabrik” I Wojewódzki Konkurs Artystyczno- Językowy – Język Niemiecki
 2. Gra – najlepsze opracowanie językowe oraz tytuł finalisty Konkursu „Spielfabrik” I Wojewódzki Konkurs Artystyczno- Językowy – Język Niemiecki

13. Wyniki Konkursu oraz lista zaproszonych na Festiwal Gier uczestników zostaną opublikowane na stronie www. omegaszkola.pl oraz na facebooku SSP „OMEGA” w dn. 20.05.2020. Są to jedyne drogi powiadamiania o wynikach Konkursu.

14. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla zwycięzców i uczestników II etapu Konkursu zostaną wręczone zwycięzcom podczas Festiwalu Gier Spielfabrik OMEGA 2020, na który zaproszone zostanie pierwszych 50 uczestników wraz z nauczycielami- opiekunami (liczy się ilość przyznanych przez komisję punktów). Podczas Festiwalu, który odbędzie się w Społecznej Szkole „Omega” im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach w dn. 04.06.2020. w godz. 10:00 – 13.30. (Organizator nie ponosi kosztów dojazdu na Festiwal)  zaproszeni goście będą mogli zaprezentować swoje gry oraz zapoznać się z pracami innych uczestników, jak również je przetestować.

15. Podczas Festiwalu Gier zostanie przeprowadzony wśród uczestników Festiwalu (zaproszeni uczestnicy Konkursu oraz uczniowie klas 4- 8 SSP OMEGA) plebiscyt na najlepszą ich zdaniem grę. W związku z tym organizator przyzna jeszcze jedno wyróżnienie:

Gra – wyróżnienie publiczności Festiwalu Gier: „Spielfabrik” I Wojewódzki Konkurs Artystyczno- Językowy – Język Niemiecki     sponsorzy
Close
Facebook
Facebook
YouTube